Huisreglement

A. Rijreglement.

 1. Het wielerseizoen 2020 loopt voor de club van 1 maart tot 31 oktober. Alle ritten zijn voorzien in het rittenschema.
 2. De vertrekuren worden stipt nageleefd. Het uur van de GPS of GSM-provider(zichtbaar op smartphones) is geldig.
 3. Er is een A-, B-, C- en D-Ploeg. Alle ploegen staan open voor iedereen. Elke ploeg heeft zijn eigen programma. De leden zijn echter niet gebonden aan deze ploeg. Elk lid kan wekelijks kiezen in welke groep hij of zij meerijdt, in functie van de afstand, conditie, weersomstandigheden, …Op die manier kan iedereen wekelijks de rit kiezen die hem/haar het beste uitkomt.Gezien de D-ploeg hoofdzakelijk uit dames bestaat, en ook voortvloeit uit een damesploeg, is het evident dat de dames het tempo en de volgweg bepalen.
 4. De leden van het bestuur geven tijdens de ritten een tempo aan dat iedereen toelaat te volgen; op sommige geschikte plaatsen kunnen de bestuursleden de toestemming geven over een afgesproken afstand harder te rijden; daarna moet er door de eersten op de anderen gewacht worden.Bij bergritten kunnen de bestuursleden toelating verlenen dat iedereen zijn tempo mag rijden. Op de top dienen de eersten te wachten op de anderen. Dit wachten geldt eveneens voor de afdalingen, wanneer niet iedereen gelijktijdig kan afdalen.Elke beklimming, afdaling en sprint, waar en wanneer ook, waarvoor geen toestemming werd gegeven door de baankapiteins, wordt bestraft door het aftrekken van 3 punten in het hieronder vermelde klassement. De opkomst van e-Bikes (elektrische fietsen) is iets wat relatief nieuw is, maar waar we in de toekomst rekening mee dienen te houden. We juichen deze fietsen toe, in die zin dat ze mogelijk voor sommige mensen het lidmaatschap bij de club nog kan verlengen. We moeten echter er over waken dat de e-Bikes op een redelijke wijze fietsen, er dient gelet te worden op de snelheid, in functie van de groep. Het is dus niet aangewezen dat iemand met een e-Bike voorop rijdt in de groep, omdat de andere leden mogelijk veel meer moeite moeten doen om aan te kunnen sluiten, en bijgevolg sneller vermoeid zijn.
 5. Iedere deelnemer is verplicht: 
 • de koersuitrusting, voorgeschreven door de club, te dragen. De minimum uitrusting bestaat uit volgende zichtbare, en correct gedragen kledingstukken:
 • T-Shirt of vest van de club
 • Fietsbroek van de club
 • Eventueel zwarte arm – of beenstukken
 • de verkeersreglementen te kennen en zich er aan te houden;
 • tijdens een rit een binnenband mee te nemen, alsmede het nodige gerief om deze te vervangen;
 • tijdens het fietsen de neus te snuiten met een zakdoek.

Nieuwe leden, die geen mogelijkheid meer hebben om een tenue aan te schaffen (na einde stock of maten niet beschikbaar) kunnen in 2015 met een eigen tenue rijden. Dit omdat we in 2016 nieuwe tenues gaan bestellen, en we nieuwe leden geen tenue willen laten aanschaffen, die, tegen de levering, slechts beperkt gebruikt kan worden. Deze uitzondering geldt enkel voor nieuwe leden. Bij overtreding van één van de hierboven vermelde verplichtingen, zullen de bestuursleden de overtreders bestraffen door het aftrekken van 3 punten in het hieronder vermeld klassement. Bij inbreuken op de hierboven vermelde verplichtingen kan het bestuur de overtreders verbieden één of meerdere ritten in clubverband mee te rijden. Bij herhaaldelijke overtredingen kan het bestuur een uitsluiting uit de club opleggen. Iedere deelnemer is eveneens verplicht te starten en aan te komen aan het clublokaal

 1. Elke deelnemer is verplicht een helm te dragen.Zonder helm mag er NIET gestart worden.

B. Klassement.

 1. Het klassement wordt voor dit seizoen opgemaakt voor elk der groepen ( A, B, C en D) en omvat een puntensysteem, waarbij volgende evenementen volgende punten opleveren:
  • elke rit voorzien in het rittenschema van de club: 3 punten
  • elke rit voorzien in het alternatief rittenschema: 1 punt, onafhankelijk van de gekozen afstand
  • elke rit die een lid meerijdt in een organisatie, waarvoor men een controleformulier ontvangt: 1 punt
  • meehelpen aan onze MTB-organisatie: 6 punten
  • aanwezig zijn op ons jaarlijks feest: 3 punten
  • aanwezig zijn op onze vergadering en/of verplichte vergaderingen voor onze MTB- organisatie: 1 punt
  • deelnemen aan een meerdaagse uitstap: 6 punten
 2. Op het einde van het seizoen wordt een klassement opgemaakt per verzamelde punten, ongeacht om in welke groep ze verdiend zijn.
 3. Eenieder wordt geacht geregeld zijn/haar stand te controleren. De leden hebben EEN maand tijd om hun klassement te controleren, en opmerkingen over te maken aan het bestuur. Na een maand wordt de betrokken maand afgesloten, en is elke discussie niet meer mogelijk. Voorbeeld: De stand van maart kan in april nog aangepast worden, en is definitief vanaf mei.

C. Bijdragen

 1. Elk lid sluit via de club aan bij de Vlaamse Wielrijdersbond. Voor het jaar 2015 bedraagt dit lidgeld 40,00 euro per persoon of 50,00 euro voor een koppel. Mensen die extra gezinsleden willen aansluiten bij VWB kunnen dit gratis. Hiermee kan ieder gezinslid, onder het zelfde dak (conform de richtlijnen VWB inzake) lid worden. Door deze aansluiting bij de Vlaamse Wielrijdersbond is men ook verzekerd en kan men genieten van alle voordelen die deze bond aan haar leden verschaft
 2. Elk clublid is verplicht zijn aandeel te betalen in de verplaatsingskosten of vervoerskosten, voortvloeiende uit een rit of uitstap waaraan hij deelneemt. Deze onkosten worden verrekend aan € 0,15 per kilometer en per auto. We baseren ons voor dit bedrag op de aangifte van beroepskosten op de belastingsbrief van 2014. Wat voor de staat aanvaardbaar is, is dat voor ons ook ☺. Dit bedrag wordt globaal geteld voor alle deelnemers en alle auto’s.

Praktisch voorbeeld: Voor een uitstap wordt 100 km gereden met 8 wagens en 19 personen. Dit wil zeggen dat er 100 (km) x 0.15 (€) = 15 € betaald dient te worden per wagen, dus 120€ in totaal. Elke deelnemer dient dus 120 € gedeeld door 19 personen. Elke persoon dient dus 6.3 € te betalen aan een gezamenlijke pot, en elke chauffeur krijgt daar 1/8e van, dus 15 €.

D. Kledij

In 2015 wordt er nieuwe kledij besteld, die vanaf seizoen 2016 gedragen zal worden. Nieuwe leden kunnen nog tot einde stock de bestaande voorraad aankopen.Er worden geen bestellingen meer gedaan van de huidige kledij.

E. Algemene vergaderingen - bestuur

 1. De algemene vergadering stelt het bestuur samen. Het bestuur duidt een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan.
 2. De baanleiders worden door het bestuur aangesteld. Ook de sponsoring valt onder de bevoegdheid van het bestuur.
 3. Eénmaal per jaar zal het bestuur een informatievergadering houden, waarop het jaarprogramma wordt voorgesteld.
 4. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor persoonlijke of gebeurlijke ongevallen.
 5. Door het betalen van het lidgeld verbindt elk clublid zich de hierboven vermelde sommen te betalen en zich aan dit reglement en het gezag van de club en het bestuur te onderwerpen.